THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Thursday, August 14, 2014

Bab : Sebahagian umat ini menghancurkan sebahagiannya.

19 - Bersumber dari Tsauban, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku, maka aku dapat melihat belahan bagian timur dan bagian barat, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dikumpulkan untukku. Dan aku diberi dua simpanan, yaitu merah dan putih (emas dan perak). Aku memohon kepada Tuhan untuk umatku agar Dia tidak menghancurkan umatku dengan pacelik yang merata, dan tidak menguasakan musuh terhadap mereka selain diri mereka sehingga musuh tadi akan merampas kemuliaan mereka. Kemudian Tuhan berfirman: "Hai Muhammad, sesungguhnya jika Aku telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak dapat ditolak. Sesungguhnya  Aku memberikan kepadamu untuk umat mu bahwa Aku tidak menghancurkan mereka dengan pacelik yang merata dan tidak menguasakan musuh terhadap mereka yang akan merampas kemuliaan mereka selain diri mereka sendiri , meskipun dikepung orang-orang di sekitar mereka, sampai sebahagian mereka membinasakan dan menawan sebagiannya."
   Dari jalur lain, Tsauban meriwayatkan hadits seperti hadits di atas.

20 - Bersumber dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, bahwa suatu hari Rasulullah SAW datang dari Al Aliyah. Ketika sampai di masjid Bani Muawiyah, beliau masuk lalu Solat dua rakaat dan kami pun ikut solat. Setelah itu beliau berdoa lama sekali kemudian berbalik menghadap ke arah kami. Beliau bersabda: "Aku memohon kepada Tuhan tiga perkara, maka Dia memberi aku yang dua dan menolak yang satu. Aku memohon agar Dia tidak membinasakan umatkku dengan pacelik yang merata, Dia mengabulkan; aku memohon agar umatku tidak dibinasakan dengan banjir, Dia mengabulkan; aku mohon agar tidak menciptakan bencana di antara mereka, Dia menolak.

21 - Bersumber dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, bahwa ia bersama dengan Rasulullah SAW datang ke tempat sekelompok sahabat. Ketika melewati masjid Bani Muawiyah... dan seterusnya, sama dengan haditsnya Ibnu Numair (hadits nombor 20)

Bab : Jika dua Muslim berhadap-hadapan dengan membawa pedang.

14 - Bersumber dari Ahnaf bin Qais, ia berkata: "Aku keluar dengan maksud mebantu orang ini (Ali Bin Abi Thalib), maka Abu Bakrah menemui aku dengan bertanya: "Hai Ahnaf, kamu akan ke mana?" Ku jawab: "Aku bermaksud membantu putra pamannya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua uslim berhadap-hadapan dengan senjata mereka, maka pembunuh dan yang dibunuh semuanya di neraka." Aku (Abu Bakrah) berkata - atau, maka ditanyakan -: "Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh, itu sudah jelas berdosa, tapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau bersabda: "Ia pun berdosa, kerana telah bermaksuh membunuh saudaranya".

15 - Bersumber dari Ahnaf bin Qais dari Abu Bakrah, ia berkata:"Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua muslim bertemu dengan membawa senjata, maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya di neraka."

16 - Bersumber di Abu Bakrah dari Nabi SAW beliau bersabda, "Apabila ada dua muslim, salah satunya mebawa senjata untuk membunuh saudaranya,maka mereka berada di pinggir Jahannam; dan jika salah satunya membunuh saudaranya, mereka masuh neraka smua

17 - Bersumber dari Hammam bin Munabbih, ia berkata: "Ini hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW.
       Kemudian ia menyebutkan beberapa hadits, di antaranya: "Rasulullah SAW bersabda: "Kiamat hanya akan terjadi setelah ada dua kelompok besar yang berperang, di antara mereka terjadi pertempuran yang hebat, sedang dakwaan mereka sama.


18 - Bersumber dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Kiamat hanya akan terjadi setelah banyak harj".

       Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah haji itu?"
       Beliau bersabda: "Pembunuhan, pembunuhan".

Tuesday, August 12, 2014

Bab Turunnya Fitnah bagaikan turunnya air hujan

9. Bersumbernya dari Usamah, bahawa Nabi SAW naik ke salah satu bangunan yang tinggi dari bangunan-bangunan di Madinah, kemudian beliau bersabda: "Apakah kamu melihatapa yang ku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah mu bagaikan tempat jatuhnya air hujan

10. Sesungguhnya Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Bakal terjadi fitnah di saat itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Orang yang cuba-cuba mendekatinya, akan dibantingnya. Jadi siapapun yang mendapatkan tempat berlindung darinya, hendaklah berlindung.

11. Dari jalur lain, Naufal bin Muawiyah meriwayatkan hadits seperti haditsnya Abu Hurairah di atas, hanya saja Abu Bakr (perawi hadits ini) menambahkan: "Termasuk solat, adalah solat, sesiapapun yang ketinggalan solat, maka seakan-akan ia bertindak zalim terhadap keluarga dan hartanya.

12. Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi SAW bersabda: Bakal terjadi fitnah, saat itu orang yang tidur lebih baik daripada yang jaga, orang yang berjaga lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Jadi, sesiapapun yang menemukan tempat berlindung, hendaklah berlindung.

13. Bersumber dari Utsman Asy Syahham, ia berkata: "Aku bersama Farqad As Sabakhiy pergi menemui Muslim bin Abi Bakr di rumahnya, kami bertanya: "Apakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan suatu hadits tentang fitnah?" Ia berkata: "Ya, aku pernah mendengar Abu Bakrah meriwayatkan sebuah hadits, katanya: "Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya bakal terjadi fitnah, saat itu orang yang duduk, lebih baik daripada berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada berlari mendekatinya. Ingat, bila fitnah itu sudah terjadi, maka sesiapapun yang memiliki unta hendaklah mendapatkan untanya, yang memiliki kambing, hendaklah mendapatkan kambingnya, yang memiliki tanah, hendaklah mendapatkan tanahnya." Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang orang yang tidak mempunyai unta, kambing dan tanah?". Beliau menjawab, "Mengambil pedangnya dengan batu kemudian berusaha menyelamatkan diri kalau bisa. Wahai Allah, apakah saya sudah menyampaikan? Wahai Allah, apakah saya sudah menyampaikan? Wahai Allah, apakah saya sudah menyampaikan?" Lelaki tadi bertanya lagi: Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda, jika saya dipaksa bergabung dengan salah satu kelompok (yang bertikai) kemudian ada orang yang menetakkan pedangnya kepada saya atau memanah saya sehingga tewas?" Beliau bersabda: "ia akan kembali (kepada Allah) dengan membawa dosanya dan dosamu, dan dia termasuk penghuni neraka.

Bab : Pembenaman Tentera yang menyerbu Ka'bah

4. Bersumber dari Ubaidillah bin Al-Qibthiyyah, ia berkata: "Harits bin Abu Rabii'ah, Abdullah bin Shafwan dan aku bertamu kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Mereka berdua bertanya tentang tentera yang dibenamkan ke bumi dan hal itu terjadi pada masa Ibnu Zubair, maka Ummu Salamah berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Ada orang yang berlindung di Baitullah kemudian sepasukan tentera dikirim untuk menangkapnya. Ketika mereka sampai di suatu tanah kosong mereka dibenamkan. " Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak senang (dengan pasukan tadi)?' Beliau bersabda: Ikut dibenamkan bersama mereka, tetapi ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya.
     Abu Ja'far berkata :Tanah kosong tadi adalah tanah kosongnya Madinah (terletak antara Madinah dan Makkah, sebelum Dzil Hulaifah.


5. Dari jalur lain yang melalui Abdul Aziz bin Rufai' dengan isnad seperti di atas (yakni melalui Ubaidillah dan seterusnya), diriwayatkan pula hadits seperti di atas. Dan dalam hadits ini Abdul Aziz berkata: "Aku menemui Abu Ja'far lalu aku berkata: "Sesungguhnya Ummu Salamah mengatakan: "Do tanah kosong, maka ia berkata: Demi Allah, itu adalah tanah kosongnya Madinah.


 6. Bersumber dari Umayyah Bin Shafwan, ia mendengar kekeknya, Abdullah bin Shafwan berkata: "Aku diberitahu Hafshah bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya akan ada tentera yang menyerbu Baitullah ini, sehingga ketika sampai di suatu tanah kosong, barisan tengahnya dibenamkan dan barisan depan memanggil-manggil barisan belakang, kemudian mereka semua dibenamkan, maka tidak ada yang tersisa, kecuali orang diusir yang memberitahukan keadaan mereka," Seorang lelaki berkata: "Aku bersaksi atasmu, bahwa sesungguhnya engkau tidak mendustakan Hafshah, bahwa beliau tidak mendustakan Nabi saw.


7. Bersumber dari Ummul Mukminin, bahawa Rasulullah saw bersabda: "Akan berlindung di rumah ini - yakni Ka'bah - suatu kaum yang tidak mempunyai kekuatan, kelompok dan peralatan perang, mereka diburu oleh sepasukan tentera, sehingga ketika tentera itu sampai di tanah kosong, mereka dibenamkan."
    Abdullah bin Shafwan menyahut: "Demi Allah, mereka bukan tentera itu."


8. Bersumber dari Abdullah bin Zubair, bahwa 'Aisyah berkata: "Rasulullah saw pernah menggerak-gerakkan tangan dalam tidurnya, maka aku berkata: Wahai Rasulullah, di dalam tidur anda melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan." Beliau bersabda: "Mengherankan, ada sekelompok menusia dari umatku yang menyerbu ke Baitullah lantaran seorang lelaki Quraisy yang berlindung di sana, sehingga ketika mereka sampai di suatu tanah kosong, mereka dibenamkan'. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, di jalan itu banyak manusia." Beliau bersabda: "Benar. Di antara mereka ada yang memang bermaksud menyerbu, ada yang terpaksa dan ada yang sekadar lewat, tetapi mereka semuanya binasa, lalu mereka akan bangun di  tempat-tempat yang berbeda-beda, Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka." 

M/S 881-885

Bab : Hampir tibanya fitnah dan terbukanya dinding Ya'juj dan Ma'juj

1. Bersumber dari Zainab binti Jahsy, bahwa Nabi saw terjaga dari tidurnya sambil bersabda, "La ilaaha illallah. Celakalah bangsa Arab, kerana kejahatan telah dekat. Hari ini sebahagian Ya'juj dan Ma'juj terbuka sekian ini".Dan Sufyan (perawi hadits ini) melingkarkan jarinya membentuk angka sepuluh (membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari).
           Aku (Zainab binti Jahsy) berkata: "Wahai Rasulullah, dapatkah kami binasa, sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh?"
Beliau bersabda: "ya, jika banyak kemaksiatan."

2. Bersumber dari Zainab binti Jahsy - isteri Nabi saw berkata : "Suatu hari Rasulullah saw keluar dengan ketakutan dan merah wajahnya sambil bersabda : "La ilaaha illallah. Celakalah bangsa Arab kerana kejahatan telah dekat. Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj terbuka sekian." Dan beliau membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, dapatkah kami binasa, sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh?"
Beliau menjawab : Ya, juka banyak kemaksiatan

3. Bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, "Hari ini dinding ya'juj dan Ma'juj terbuka sekian." Wuhaib (perawi hadits ini) Melingkarkan jarinya membentuk angka sembilan puluh (menekuk jari telunjuk sampai ke pangkal ibu jari

M/S 879-881
 

Sunday, November 22, 2009

Surah Muhammad (Ayat1-2)

Maksudnya

"Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang (manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka (1)."

"Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan memperbaiki keadaan mereka (2)"

Wednesday, November 11, 2009

At-Thalaq:2-3

Maksudnya

"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, pasti dibukakan baginya jalan keluar, dan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang tawakkal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Allah tetap mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu".